Portal Aktywni.pl korzysta z plików cookies. Korzystając z serwisu zgadzasz się na ich przyjmowanie. Zapoznaj się z naszą polityką cookies. Zamknij powiadomienie.

Aktywna strefa Forum

Zaloguj się przez Facebooka

Regulamin

§1


POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Niniejszy Regulamin określa: 
a) prawa i obowiązki Usługodawcy i Użytkowników związane ze świadczeniem Usług drogą elektroniczną,
b) zasady świadczenia usług oraz korzystania z nich,
c) zasady wyłączania odpowiedzialności Usługodawcy z tytułu świadczenia Usług drogą elektroniczną,
d) zasady ochrony danych osobowych osób fizycznych korzystających z Usług świadczonych drogą elektroniczną.
2. Usługodawca nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie Usług, a także - na ich żądanie - w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Usługobiorca. Usługobiorca nie jest związany tymi postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w sposób opisany wyżej.
3. W rozumieniu regulaminu:
a) Usługodawcą jest Aktywni.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji z siedzibą w Warszawie, ul. Usypiskowa 3A; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.
b) Użytkownikiem jest osoba fizyczna, która korzysta z Usługi świadczonej drogą elektroniczną przez Usługodawcę, na zasadach określonych niniejszym Regulaminem,
c) Usługą są wszelkie usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Użytkowników w oparciu o niniejszy Regulamin,
d) Serwisem jest serwis internetowy należący do Usługodawcy, umieszczony pod adresem www.aktywni.pl w ramach którego Usługodawca świadczy Usługi,
e) Adresem elektronicznym jest oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej,
f) Informacją handlową jest każda informacja przeznaczona bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi, 
g) Systemem teleinformatycznym jest zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, 
h) Świadczeniem usługi drogą elektroniczną jest wykonanie usługi, które następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie usługobiorcy, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu ustawy Prawo telekomunikacyjne, 
i) Środkami komunikacji elektronicznej są rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności poczta elektroniczna, 
j) Materiałami są teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) przekazane serwisowi aktywni.pl przez użytkowników
k) Regulaminem jest niniejszy Regulamin. 
4. Serwis aktywni.pl jest serwisem społecznościowym, który umożliwia swoim Użytkownikom wyszukiwanie kontaktów i zarządzanie nimi, podtrzymywanie relacji z innymi Użytkownikami, wymianę wiedzy i doświadczeń, ułatwia poszukiwanie informacji na temat obiektów sportowych, trenerów, sposobów uprawiania sportu i uzyskania innych informacji o tematyce sportowej. 
5. Usługodawca świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
6. Usługi świadczone są nieodpłatnie. Serwis aktywni.pl zastrzega, iż część oferowanych przez niego usług jest odpłatna - informacja o odpłatności danej usługi wraz z odpowiednim cennikiem dostępna jest na stronie www umożliwiającej dostęp do danej usługi.
7. Szczegółowe zasady korzystania z poszczególnych, oferowanych przez serwis usług, zawarte są w odpowiednich regulaminach, dostępnych na odpowiednich stronach www serwisu aktywni.pl umożliwiających korzystanie z tych usług.
8. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili podjęcia pierwszej czynności prowadzącej do skorzystania z Usług.

§2


WARUNKI TECHNICZNE ŚWIADCZENIA USŁUG


1. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca są następujące:
a. połączenie z siecią Internet,
b. przeglądarki internetowe: Internet Explorer w wersjach 5.5 i wyższych lub Opera w wersjach 9.x i wyższych lub Firefox w wersjach 1.x i wyższych. Przeglądarka powinna akceptować "cookie".
2. Usługodawca zastrzega, że korzystanie z Usług może wiązać się z ryzykiem.
3. Usługodawca zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia wybranych przez Użytkownika Usług nie później niż 24 godziny od momentu utworzenia konta. Jeżeli konto zostanie utworzone w dzień ustawowo wolny od pracy, wówczas rozpoczęcie świadczenia Usług nastąpi najpóźniej do końca pierwszego, następującego po nim dnia roboczego.
4. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, ze dane umieszczone przez niego w Serwisie mogą być informacjami jawnymi, podawanymi do wiadomości publicznej w Profilu Użytkownika. W szczególności mogą być one dostępne dla osób korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki. 

§3


ZAWARCIE UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUG


REJESTRACJA
1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usług przez Użytkownika w pełnym zakresie jest akceptacja niniejszego Regulaminu oraz prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Serwisie, w tym wyrażenie zgody na otrzymywanie pod wskazany adres mailowy informacji handlowej przesyłanej przez Usługodawcę we własnym imieniu lub w imieniu osób trzecich.
2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym,
b) uiści opłatę za Usługę w terminie i na warunkach przewidzianych w Regulaminie, o ile opłata taka jest przewidziana,
c) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,
d) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich,
e) wyraża zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym konto pocztowe komunikatów systemowych, w tym powiadomień o nowych wiadomościach i zaproszeniach w skrzynce Aktywni.pl, przerwach technicznych w działaniu Serwisu, zmianach w Regulaminie oraz nowych funkcjonalnościach,
f) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych,
g) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
3. Umowa o świadczenie usług zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia korzystania z Usług przez Użytkownika. Za chwilę rozpoczęcia korzystania z Usług Strony przyjmują wysłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego do Usługodawcy.
4. Umowa zostaje zawarta na czas nieokreślony. Użytkownikowi przysługuje prawo rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym poprzez wyrejestrowanie się z Serwisu.
5. Usługodawca zastrzega sobie prawo rozwiązania umowy poprzez usunięcie konta Użytkownika, którego działania zostaną uznane za sprzeczne z prawem, niniejszym Regulaminem lub naruszające dobre imię bądź interesy Usługodawcy, innych Użytkowników lub jakichkolwiek osób trzecich.
KONTO
6. Usługodawca po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Serwisu unikalne konto o nazwie wybranej przez Użytkownika.
7. Użytkownik podając nazwę konta w ramach serwisu Aktywni.pl oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Usługodawcy.
8. Usługodawca może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie jeżeli jest ona już używana w ramach Serwisu, sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
9. O odmowie utworzenia konta Usługodawca poinformuje Użytkownika w terminie maksymalnie do 72 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Decyzja ta jest ostateczna.
10. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
11. Wraz z rejestracją użytkownik wyraża zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie przekazanych przez siebie danych osobowych przez serwis aktywni.pl w celach statystycznych i marketingowych. Administratorem powyższych danych osobowych jest Usługodawca Zgoda obejmuje przetwarzanie danych osobowych w przyszłości, przez następców prawnych Usługodawcy. 
12. Gromadzone przez serwis dane mogą być udostępniane podmiotom, współpracującym z serwisem aktywni.pl. 
13. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo ich poprawiania, uzupełniania, żądania zaprzestania ich przetwarzania.
14. Każdy Użytkownik zakładając konto w Serwisie Aktywni.pl jednocześnie zakłada profil w sklepie internetowym Sportnet.pl znajdującym się pod adresem internetowym http://sportnet.pl mając tym samym możliwość logowania się do obu serwisów za pośrednictwem jednego konta z wykorzystaniem tych samych danych w postaci loginu i hasła.
USŁUGI
15. Usługodawca świadczy następujące usługi:
a) utworzenie indywidualnego, unikalnego konta Użytkownika,
b) udostępnienie Użytkownikowi możliwości tworzenia publicznie dostępnego Profilu,
c) udostępnienie Użytkownikowi członkostwa w grupach tematycznych oraz dyskusji na forum,
d)umożliwienie Użytkownikowi wysyłania wiadomości prywatnych do innych Użytkowników, z zastrzeżeniami określonymi w niniejszym Regulaminie,
e) umożliwienie Użytkownikowi wgrywania swoich zdjęć do Galerii,
f) umożliwienie Użytkownikowi tworzenia listy aktywnych poprzez opcję dodawania do znajomych,
g) nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
h) korzystania z mechanizmów wyszukiwawczych celem poszukiwania innych użytkowników oraz obiektów/klubów,
i) umieszczanie w serwisie ogłoszeń o stworzeniu drużyny, poszukiwaniu partnera do gry,
j) dzielenie się z innymi użytkownikami informacjami na temat wydarzeń sportowych,
k) umożliwienie Użytkownikowi udział w grach i konkursach prowadzonych w Serwisie,
l) głosowanie na zdjęcia, grafiki lub inne Materiały zamieszczane w Serwisie.
KORZYSTANIE Z GRUP DYSKUSYJNYCH
16. Każdy Użytkownik po zakończeniu procesu rejestracji może zapisać się do Grup Dyskusyjnych. Członkostwo w tych Grupach jest całkowicie dobrowolne i można z niego w każdej chwili zrezygnować.
17. Każdy Użytkownik może założyć tematyczną Grupę Dyskusyjną. Założyciel Grupy Dyskusyjnej staje się jej Administratorem.
18. Założyciel Grupy:
a) jest zobowiązany do dbania o jej rozwój, na przykład poprzez inicjowanie dyskusji, wysyłanie biuletynów oraz zapraszanie swoich znajomych,
b) jest zobowiązany do kontrolowania przestrzegania Regulaminu przez członków Grupy,
c) ma prawo usuwać dowolnie wybrane treści zamieszczane przez członków Grupy bez podania przyczyny,
d) ma prawo usuwać z Grupy dowolnie wybranych członków bez podania przyczyny,
e) ma prawo zablokować dowolnie wybranemu Użytkownikowi dostęp do Grupy,
f) może mianować i odwoływać Moderatorów Grupy,
g) może wysyłać biuletyny do członków Grupy
19. Administratorowi i moderatorom Grup nie przysługują żadne roszczenia wobec Usługodawcy z tytułu prowadzenia Grup Dyskusyjnych.
20. Usługodawca może odebrać prowadzenie Grupy Dyskusyjnej Administratorowi nie wywiązującemu się ze swoich obowiązków lub wykorzystującemu Grupę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem.
21. Użytkownik zamieszczający na forum swoje wypowiedzi, w tym wypowiedzi o charakterze utworu, zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Usługodawcy z tytułu nieodpłatnego wykorzystywania tych treści w Serwisie.
22. Użytkownik wypowiadający się na forum zobowiązany jest do zachowania kultury wypowiedzi oraz wszelkich zachowań nagannych. Oceny wypowiedzi dokonują w sposób ostateczny Usługodawca, Administratorzy lub Moderatorzy Grup. 

§4


PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY I UŻYTKOWNIKÓW


1. Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia Usług.
2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług ze względu na czynności konserwacyjne lub związane z modyfikacją Serwisu;
b) wysyłania na adresy elektroniczne Użytkowników komunikatów technicznych związanych z funkcjonowaniem usług oraz Informacji handlowych;
c) zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści erotyczne, pornograficzne, zawierające nielegalne oprogramowanie lub informację na temat jego pozyskania, naruszające prawa autorskie, oraz inne treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy;
d) moderowania świadczonych usług poprzez każdorazowe akceptowanie Materiałów zamieszczanych przez Użytkowników przed ich zamieszczeniem bez konieczności podawania przyczyny ani uzasadnienia. 
3. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez niego Usług w Serwisie w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy. 
4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dowolnej modyfikacji świadczonych nieodpłatnie usług, narzędzi oraz sposobu działania Serwisu, w tym usunięcia wszelkich zgromadzonych w bazie danych, zaprzestania działalności, przeniesienia praw i do Serwisu na inny podmiot oraz podjęcia wszelkich innych dozwolonych prawem czynności związanych z Serwisem, z tytułu których Użytkownikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia wobec Usługodawcy.
4a. Usługodawca zastrzega sobie prawo do redagowania, skracania tekstów oraz usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub naruszających zasady współżycia społecznego i dobre obyczaje oraz usunięcia Profili Użytkowników dopuszczających się takich naruszeń.
5. Dane, materiały lub wypowiedzi Użytkownika mogą być przetwarzane przez Usługodawcę lub Administratorów dla potrzeb świadczonej usługi.
6. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od działań mogących zakłócić korzystanie z Serwisu w sposób uciążliwy dla innych Użytkowników oraz powstrzymania się od jakichkolwiek działań naruszających prywatność innych Użytkowników, w szczególności zbierania i rozpowszechniania danych innych Użytkowników bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.
7. Użytkownik zobowiązuje się:
a) nie rozpowszechniać w sposób bezprawny oprogramowania objętego prawami innych osób,
b) nie rozpowszechniać oprogramowania przeznaczonego do bezprawnego niszczenia, zmiany, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
c) nie rozpowszechniać jakichkolwiek danych umożliwiających osobom nieuprawnionym dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej,
d) nie rozpowszechniać żadnych treści uznawanych za spamming, za pośrednictwem usług świadczonych w ramach Serwisu,
e) nie przesyłać Materiałów naruszających autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne.
7a. W odniesieniu do utworów zamieszczonych przez Użytkowników w Serwisie Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.), ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo Własności Przemysłowej (Dz.U. z 2001 r. Nr 49, poz. 508 ze zmianami) oraz wszelkich innych przepisów dotyczących ochrony własności intelektualnych i dóbr osobistych, jakie mogą obowiązywać w Polsce.
7b. Użytkownik oświadcza, że posiada wszelkie prawa, w tym w szczególności prawa autorskie, do wszystkich Materiałów przesyłanych i zamieszczonych w Serwisie, w szczególności do zdjęć, grafik i tekstów oraz że utwory te są wolne od wad prawnych i nie naruszają żadnych praw osób trzecich oraz innych podmiotów. Niniejsze oświadczenie jest powtórzone przez Użytkownika w każdym przypadku zamieszczenia jakichkolwiek Materiałów w Serwisie.

7c. W razie ewentualnych roszczeń osób trzecich, wynikających z naruszenia powyższych praw, Użytkownik będzie ponosił całkowitą odpowiedzialność za naruszenie tych praw i zwolni z odpowiedzialności Usługodawcę. Użytkownik będzie zobowiązany do ponoszenia opłat należnych twórcom, wykonawcom lub organizacjom zbiorowego zarządzania prawami autorskimi lub prawami pokrewnymi lub innym podobnym organizacjom z tytułu zamieszczania w serwisie utworów w sytuacji, kiedy takie opłaty będą wymagane.
8. Niedopuszczalne są jakiekolwiek działania użytkowników związane z wykorzystywaniem uzyskanych za pośrednictwem serwisu, informacji dotyczących innych użytkowników oraz działania polegające na wykorzystaniu jakiejkolwiek funkcji serwisu do rozsyłania oraz umieszczania w serwisie niezamówionej informacji handlowej (tzw. Spam) .
1) oprogramowania objętego prawami innych osób - bez właściwego upoważnienia, 
2) oprogramowania przeznaczonego do nieuprawnionego niszczenia, zmieniania, usuwania, uszkadzania, utrudniania dostępu do danych informatycznych, istotnego zakłócania lub uniemożliwiania automatycznego przetwarzania, gromadzenia i przekazywania takich danych, zakłócania pracy systemów i sieci teleinformatycznych,
3) haseł komputerowych, kodów dostępu lub innych danych umożliwiających nieuprawniony dostęp do informacji przechowywanych w systemie komputerowym lub sieci teleinformatycznej.
4) reklam, haseł reklamowych, także pod postacią zdjęć 
W przypadku, w którym materiał umieszczony przez użytkowników narusza prawo lub postanowienia niniejszego regulaminu Serwis aktywni.pl jest uprawniony do jego modyfikacji oraz usunięcia. 
9. Użytkownik może zamieszczać wyłącznie zdjęcia przedstawiające jego wizerunek i wyłącznie w sposób umożliwiający jego rozpoznanie. Zamieszczając zdjęcia Użytkownik wyraża zgodę na publiczne udostępnianie wizerunku przyjmując do wiadomości, że nie przysługują mu z tego tytułu żadne roszczenia wobec Usługodawcy. Administratorzy uprawnieni są do usunięcia zdjęć uznanych przez nich za niewłaściwe i nie spełniające wymogów niniejszego Regulaminu bez ostrzeżenia i bez konieczności osobnego powiadamiania Użytkownika.
10. Uporczywe zamieszczanie nieodpowiednich treści, w tym nieodpowiednich zdjęć, uprawnia Usługodawcę do usunięcia konta Użytkownika.
11. Użytkownik uprawniony jest do korzystania z danych, wizerunku, materiałów lub wypowiedzi stanowiących lub nie utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami), umieszczonych w Serwisie, wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego. Wykorzystywanie powyższych danych w sposób inny dopuszczalne jest wyłącznie za wyraźną zgodą osób uprawnionych lub na podstawie przepisów prawa lub niniejszego Regulaminu.
12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść i formę materiałów i informacji umieszczonych w Serwisie przez Użytkownika.
13. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść prywatnej korespondencji prowadzonej przez Użytkowników, w tym za wiadomości, których treść narusza prawo lub chronione prawem dobra osób trzecich. 
14. Użytkownik zwolni z odpowiedzialności Usługodawcę, jeśli Użytkownik, wykorzystując Serwis naruszy jakiekolwiek prawa osób trzecich.

§5

REGULAMIN DLA REDAKTORÓW SERWISU AKTYWNI.PL


I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE
1. Serwis aktywni.pl jest wyłączną własnością spółki z o.o. AKTYWNI.PL, z siedzibą w Warszawie przy ulicy Usypiskowej 3A, zarejestrowanej pod numerem REGON 141486216, NIP 7010141533,
KRS 0000311799 
2. Współpraca redaktorów z serwisem aktywni.pl odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie. 
3. Niniejszy regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu aktywni.pl i wysyłania materiałów do publikacji. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Serwisu, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności §4 ust. 7a-7c. 
4. Przed skorzystaniem z Serwisu aktywni.pl i wysłaniu materiałów do publikacji należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Każdy redaktor zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do nadsyłania materiałów do aktywni.pl, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 
II. DEFINICJE 
1. Regulamin – niniejszy regulamin
2. Redaktor - każda osoba fizyczna, która korzysta z Serwisu aktywni.pl poprzez dodanie do Serwisu Materiałów. 
3. Materiały – wszelkie teksty (o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym), opracowania, statystyki, wykresy, komentarze, obrazy (jak fotografie, filmy i inne) oraz inne treści (pliki dźwiękowe i inne) przekazane serwisowi aktywni.pl przez Redaktora. 
III. ZASADY OGÓLNE
1. Redaktorowi nie przysługuje żadne wynagrodzenie za przesłane i zamieszczone w Serwisie Materiały i ewentualne późniejsze wykorzystanie ich przez serwis aktywni.pl stosownie do zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 
2. Korzystanie z serwisu poprzez przekazywanie do niego Materiałów jest możliwe wyłącznie przez osoby pełnoletnie. Aktywni.pl może dopuścić do nadsyłania materiałów do serwisu przez Użytkowników niepełnoletnich po dokonaniu dodatkowych uzgodnień z takim Użytkownikiem i jego przedstawicielami ustawowymi. 
3. Serwis aktywni.pl umożliwia: 
a) korzystanie z serwisu na zasadach określonych regulaminem serwisu;
b) przesyłanie do Serwisu artykułów, komentarzy, streszczeń, notatek i innych Materiałów o charakterze informacyjnym, publicystycznym, beletrystycznym bądź satyrycznym, które następnie mogą zostać opublikowane na stronach serwisu. 
4. Użytkownik, przesyłając do Serwisu jakiekolwiek Materiały upoważnia właścicieli serwisu do: 
a) zapisywania Materiałów w pamięci komputerowej; 
b) publikowania i rozpowszechniania Materiałów w sieci Internet ( w tym przede wszystkim na stronach serwisu aktywni.pl) i poza nią, w tym w formie papierowej; 
c) umieszczania Materiałów w bazach danych; 
d) wytwarzania określoną techniką egzemplarzy danego Materiału, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową w dowolnym formacie; 
e) zwielokrotnienia Materiałów (także w sieci Internet), w tym na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, 
f) prawo dokonywania obróbki komputerowej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji Materiałów, wymaganych przez specyfikę medium internetowego; 
g) wykorzystania Materiałów w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania ich (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów); 
h) prawo publicznego odtwarzania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania Materiałów w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym; 
i) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem danego Materiału, w tym przekazywania Materiałów, także odpłatnego, agencjom prasowym i innym podmiotom prowadzącym podobną działalność; 
j) publiczne udostępnianie danego Materiału; 
k) prawo wykorzystania Materiałów w celu promocji i reklamy. 
5.Opisane w ust. 4 uprawnienia uważać należy w razie wątpliwości za licencję dot. odpowiednich pól eksploatacji. Licencja ta jest nieodpłatna, niewyłączna, nieograniczona czasowo i terytorialnie oraz zostaje udzielona dla danego Materiału w momencie jego przesłania do Serwisu przez Redaktora. Licencja obejmuje prawo do udzielenia sublicencji. 
6. Przekazanie przez Redaktora Materiałów do publikacji w Serwisie dokonywane jest drogą mailową. 
7. Redaktor może oznaczyć przekazane do opublikowania Materiały imieniem, nazwiskiem lub pseudonimem. Redaktor podając imię bądź nazwisko oświadcza, iż jest ono zgodne z prawdą. 
8. Redaktor oświadcza, iż osoby uwidocznione na przesyłanych przez niego do Serwisu zdjęciach, których zgoda jest konieczna do publikacji zdjęć, wyraziły zgodę na publikację swojego wizerunku w sieci Internet, w tym w szczególności na publikację w Serwisie stosownie do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. Redaktor przedstawi odpowiednie dokumenty, potwierdzające ww. stan prawny, na każde żądanie aktywni.pl. 
9. Decyzję o publikacji nadesłanych przez Redaktorów Materiałów podejmuje wyłącznie aktywni.pl. Materiały mogą zostać przez aktywni.pl opublikowane stosownie do zakresu opisanego w pkt III.4 Regulaminu. Aktywni.pl nie ma obowiązku opublikowania otrzymanych w ramach Serwisu Materiałów. 
IV. PRAWA I OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA 
1. Redaktor zobowiązuje się do korzystania z Serwis zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami współżycia społecznego w Internecie, a w szczególności do: 
a) nie używania w Materiałach nicków, tytułów, opisów, treści itp. będących lub nawiązujących do wyrazów powszechnie uznanych za obraźliwe i niezgodne z dobrymi obyczajami, 
b) działania w sposób nie naruszający praw innych Użytkowników, w tym w szczególności majątkowych i osobistych praw autorskich, 
c) nie przekazywania do Serwisu aktywni.pl materiałów reklamowych lub zawierających treści oraz elementy graficzne o charakterze komercyjnym, 
2. Ilość materiałów zamieszczanych w Serwisie oraz czas przechowywania Materiałów w Serwisie nie są ograniczone. Aktywni.pl zastrzega sobie jednak w przyszłości prawo do wprowadzenia ograniczeń czasowych, ilościowych i jakościowych. 
3. Przekazując Materiały do publikacji w Serwisie aktywni.pl Użytkownik oświadcza, iż przysługują mu autorskie prawa majątkowe do Materiałów, które nie są ograniczone na rzecz osoby trzeciej lub odpowiednia licencja umożliwiająca zamieszczenie Materiałów w Serwisie stosownie do zasad opisanych w niniejszym Regulaminie. 
4. Redaktor zobowiązuje się, że w momencie wystąpienia przez osoby trzecie z roszczeniami w stosunku do aktywni.pl z tytułu naruszenia jakichkolwiek ich praw przez zamieszczenie w Serwisie jakiegokolwiek Materiału przekazanego stosownie do niniejszego Regulaminu przez Redaktora, Redaktor przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań. 
5. Zarejestrowany Redaktor ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za wszystkie treści / Materiały / przekazane przez niego do publikacji w Serwisie aktywni.pl. 
6. Całkowicie zabronione jest i stanowi naruszenie niniejszego Regulaminu, przekazywanie do publikacji w Serwisie Materiałów zawierających treści sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, a w szczególności treści pornograficznych, propagujących piractwo fonograficzne, komputerowe, upowszechniających techniki łamania danych, wirusy oraz wszelkich innych, podobnych w treści i działaniu, materiałów. Powyższe ograniczenia odnoszą się do wszystkich typów Materiałów przekazywanych do publikacji w Serwisie. 
7. Inni użytkownicy serwisu mają prawo umieszczać komentarze i oceny dotyczące zamieszczonych w Serwisie Materiałów. 
V. PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU AKTYWNI.PL 
1. Aktywni.pl nie ponosi odpowiedzialności za: 
a) sposób korzystania z Serwisu aktywni.pl przez Użytkowników, 
b) treść komentarzy umieszczanych przez Użytkowników w Serwisie, 
c) niezamierzone i niezawinione błędy w działaniu aplikacji udostępnianych Użytkownikom w ramach Serwisu aktywni.pl 
2. Aktywni.pl zastrzega sobie prawo do natychmiastowego skasowania każdego Materiału, co do którego istnieje podejrzenie, że może on naruszać prawo, dobre obyczaje, uczucia, w tym uczucia religijne, oraz prawa osób trzecich. 
VI. POLITYKA PRYWATNOŚCI 
1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi, postanowieniami niniejszego regulaminu oraz zasadami etykiety. 
VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
1. Aktywni.pl nie ponosi odpowiedzialności, w szczególności karnej, cywilnej i administracyjnej, za wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu aktywni.pl w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. 
2. W sprawach związanych z Serwisem bądź Regulaminem właściwe jest prawo polskie. 
IX. ZMIANY REGULAMINU 
1. Aktywni.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu w przypadku zaistnienia istotnych przyczyn, związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu, w tym w szczególności w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa. 
2. Zmiany będą udostępniane Użytkownikom na stronie aktywni.pl pod adresem www.aktywni.pl. 

§6


WARUNKI PŁATNOŚCI


1. Użytkownik nie może być zobowiązany do płatności za Usługę, na której odpłatne świadczenie nie wyraził uprzedniej zgody. W razie nie wyrażenia takiej zgody przez Użytkownika, umowa o świadczenie usług rozwiązuje się z dniem upływu terminu wyznaczonego przez Usługodawcę dla potwierdzenia przez Użytkownika korzystania z takich usług.

§7


ODPOWIEDZIALNOŚĆ


1. Usługodawca i Użytkownik obowiązani są do naprawienia szkody, jaką druga strona poniosła na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania przez nich obowiązków wynikających z Regulaminu, chyba że ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie było następstwem okoliczności, za które strona nie ponosi odpowiedzialności.
2. Usługodawca, który otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie ponosi odpowiedzialności względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.
3. Usługodawca, który uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze przechowywanych danych dostarczonych przez Użytkownika i uniemożliwił dostęp do tych danych, nie odpowiada względem tego Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych, jeżeli niezwłocznie zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia do nich dostępu.
4. Usługodawca nie ponosi w szczególności odpowiedzialności za:
a) jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkownika z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa,
b) informacje oraz materiały pobrane i wysyłane za pośrednictwem sieci Internet przez Użytkownika,
c) utratę przez Użytkownika danych spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych (np. awaria kabla, sprzętu, oprogramowania, itp.) lub też innymi okolicznościami niezależnymi od Usługodawcy (działanie osób trzecich),
d) szkody wynikłe na skutek braku ciągłości dostarczania Usług, będące następstwem okoliczności, za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności (siła wyższa, działania i zaniechania osób trzecich, itp.),
e) podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji konta,
f) nieprzestrzegania przez Użytkowników postanowień Regulaminu. 

§8


POLITYKA PRYWATNOŚCI


1. Usługodawca przetwarza dane osobowe Użytkownika niezbędne do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Usługodawcę oraz wyłącznie w celu prawidłowej realizacji usług, określonych niniejszym Regulaminem, wykorzystując w tym celu dane osobowe niezbędne do ich realizacji, jakie zostają określone w udostępnionym Usługobiorcy formularzu rejestracyjnym, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204). Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, wymaganych ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 ze zm.). Usługodawca przetwarza następujące dane osobowe, których katalog może ulegać zmianie w zależności od rodzaju świadczonej usługi:
a. Imię i nazwisko,
b. Adres e-mail. 
2. W zależności od rodzaju świadczonej usługi, Usługodawca uprawniony jest do zbierania i przetwarzania wyłącznie takich danych osobowych, które są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi i wykonania umowy.
3. Dane osobowe inne niż wskazane w punktach 1 i 2 powyżej przetwarzane są przez Użytkownika wyłącznie na życzenie i za zgodą Użytkownika, który samodzielnie decyduje jakiego rodzaju dane zostaną zamieszczone w Serwisie. Dane te są przetwarzane przez Usługodawcę wyłącznie w zakresie ich przechowywania w Serwisie, w szczególności nie podlegają utrwalaniu w jakikolwiek inny sposób, powielaniu, przekazywaniu w sposób inny niż na żądanie Użytkownika.
4. Ponadto Usługodawca jest w posiadaniu adresów IP Usługobiorców, przechowywanych przez Usługodawcę przez 60 dni, oraz informacji o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie korzystania z usługi świadczonej droga elektroniczną, zapisywane w logach systemowych. Informacje te wykorzystywane są do badań statystycznych i dotyczą wyłącznie tego jaki adres IP i kiedy skorzystał z danej usługi, nie są one natomiast zestawiane z żadnymi innymi danymi osobowymi.
5. Każdorazowo Usługobiorca określa dane, które są niezbędne do świadczenia danej usługi drogą elektroniczną. Wszelkie inne dane mogą być przetwarzane wyłącznie za zgodą Usługobiorcy z wyjątkami określonymi ustawą o świadczeni usług drogą elektroniczną oraz ustawą o ochronie danych osobowych.
6. Usługodawca może przetwarzać inne dane niż dane osobowe niezbędne do realizacji usługi wyłącznie za uprzednią zgodą Usługobiorcy, wyrażoną po powiadomieniu przez Usługodawcę o kategorii danych, celu i zakresie ich przetwarzania oraz o odbiorcach danych. Zgoda taka może być w każdym czasie odwołana.
7. Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych.
8. Usługodawca przywiązuje dużą wagę do kwestii zachowania prywatności Usługobiorców i ochrony ich danych osobowych. Usługodawca, jako administrator danych dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Usługobiorców. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Usługodawca zapewnia Usługobiorcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy. Zbiór danych osobowych został zgłoszony do Generalnego Inspektora Danych Osobowych.
9. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP Usługobiorców) są przez Usługodawcę wykorzystywane w celach technicznych. Poza tym informacje te są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji. Serwis aktywni.pl używa "cookies" w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do treści Serwisu aktywni.pl oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja Usługobiorcy. Wyłączenie cookies w przeglądarce może spowodować utrudnienia lub uniemożliwi korzystanie z Usług. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z Serwisu aktywni.pl przez Usługobiorców.
10. Dane osobowe Usługobiorców mogą być wykorzystywane przez Usługodawcę do celów marketingowych, a w szczególności do przesyłania, zamieszczania i otrzymywania Informacji handlowych pochodzących od Usługodawcy lub osób trzecich droga elektroniczną. 
11. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 5 ustawy o ochronie danych osobowych, usługodawca ma prawo przetwarzania danych Usługobiorcy bez jego uprzedniej zgody w celach marketingu bezpośredniego realizowanego inną drogą niż za pośrednictwem poczty elektronicznej.
12. W przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu realizacji usługi i niezbędnym do tego zakresie, Usługobiorcy przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracyjnym wraz z możliwością ich aktualizacji bądź zmiany.
13. W przypadku danych osobowych przetwarzanych przez Usługodawcę w celach marketingowych, Usługobiorca może zgłosić Usługodawcy żądanie zaprzestania przetwarzania podanych w formularzu rejestracyjnym danych. Żądanie zaprzestania przetwarzania danych w celach marketingowych równoznaczne jest z wypowiedzeniem umowy, o którym mowa w punkcie 10.3 Regulaminu.
14. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że dane podawane przez Niego są informacjami jawnymi, udostępnianymi do wiadomości publicznej w utworzonym na żądanie profilu Użytkownika. Dane te udostępnione są w sieci Internet oraz mogą być przez innych Użytkowników kopiowane i wykorzystywane w sposób, za który nie odpowiada Usługodawca. 

§9


POLITYKA COOKIES


1.Niniejsza polityka cookies odnosi się do serwisu internetowego Aktywni.pl Sp. z o. o.
Korzystając z serwisu aktywni.pl wyrażasz zgodę na zapisywanie i odczytywanie wymienionych poniżej plików cookies.
2.Używając serwisów, aplikacji i strony internetowej aktywni.pl wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z polityką ciasteczek. W przypadku braku zgody należy zmienić ustawienia przeglądarki zgodnie z zaleceniami producenta lub zrezygnować z korzystania ze stron Wydawnictwa.
3.Czym są ciasteczka?
Ciasteczka (ang. Cookies) to pliki tworzone i zapisywane na urządzeniu końcowym Użytkownika podczas odwiedzania stron w internecie. Pliki zawierają informację pozwalającą zidentyfikować urządzenie Użytkownika w celu prawidłowego wyświetlania strony. Pliki najczęściej zawierają informację odnośnie pochodzenia (nazwa strony internetowej), czas (długość życia) ciasteczka, identyfikator przeglądarki, ew. unikalny numer tworzony na potrzeby sesji użytkownika.
4.Jaki jest cel używania ciasteczek?
Podstawowym celem jest dostosowanie zawartości strony internetowej zgodnie z preferencjami Użytkownika oraz szybkości (optymalnego używania) korzystania ze strony. Pozwalają również zbierać anonimowe, zagregowane statystyki, które informują, w jaki sposób Użytkownicy korzystają z naszych stron, co pomaga ulepszać zakres informacji oraz sposób jej wyświetlania, ale bez identyfikacji Użytkownika.
5.Jakiego typu ciasteczka używamy?
Do prawidłowego używania stron tworzone są i wykorzystywane pliki sesyjne oraz pliki stałe. Pliki sesyjne są plikami tymczasowymi, przechowywanymi na urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania się ze strony internetowej lub zamknięcia przeglądarki internetowej. Pliki stałe pozostają na urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas zgodny z ustawieniami w pliku. Plik stały może być usunięty wcześniej z przeglądarki internetowej przez Użytkownika. Korzystając ze stron internetowych
6. Użytkownik może otrzymać ciasteczka współpracujących podmiotów trzecich, np. Google.pl, Facebook.com, podmioty realizujące na rzecz aktywni.pl kampanie reklamowe. Dodatkowe informacje na temat tych ciasteczek można znaleźć na stronach wspomnianych podmiotów.
7.Czy użytkownik może usunąć ciasteczka ze swoich urządzeń końcowych?
Większość przeglądarek internetowych została wyposażona w mechanizmy zarządzania ciasteczkami, m.in. można blokować zapisywanie ciasteczek oraz usuwać je z urządzenia końcowego. Można również ustawić tryb monitowania (informowania) Użytkownika w momencie, kiedy strona internetowa chce zapisać plik cookies na urządzeniu Użytkownika.
8.Zablokowanie pobierania ciasteczek może mieć negatywny wpływ na wyświetlanie zasobów strony internetowej lub na ograniczenie jej funkcjonalności, dostosowującej wyświetlanie informacji do preferencji Użytkownika. Blokuje również możliwość zbierania anonimowych danych, których analiza pomaga ulepszać strony Wydawnictwa pod względem jakości oraz atrakcyjności umieszczanych treści.

§10


POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1. Użytkownicy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących Usług.
2. Reklamacje rozpatruje Usługodawca.
3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane:
a) oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, login, adres, adres poczty elektronicznej),
b) przedmiot reklamacji,
c) okoliczności uzasadniające reklamację. 
4. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane.
5. Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysłanym na adres Usługodawcy.
6. Usługodawca dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od ich otrzymania od Usługobiorcy. O swojej decyzji zapadłej w wyniku rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres poczty elektronicznej podany w reklamacji. 

§11


POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Regulamin wchodzi w życie z dniem uruchomienia serwisu tzn. 08.09.2008.
2. Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od umieszczenia zmienionego Regulaminu w Serwisie.
3. O zmianie Regulaminu Usługodawca zawiadomi Użytkownika, zamieszczając odpowiednią informację na stronach serwisu aktywni.pl.
4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
Zgłoś uwagi

Zgłoś uwagi do strony Aktywni.pl